Pravidla Aukce 2019

Aukce skýtá jedinečnou možnost nakoupit díla
renomovaných umělců a podpořit dobrou věc.

Dražební vyhláška a pravidla charitativní aukce 2019

1 / ÚVODNÍ USTANOVENÍ Charitativní aukci pořádá Hospic svatého Lazara, z.s. se sídlem Sladkovského 2472/66a, 326 00 Plzeň, IČ: 66361508 (dále jen „dražebník“), a to za účelem získání finančních prostředků ve formě darů pro financování své hlavní činnosti, tj. poskytování paliativní péče. Charitativní aukce se koná v rámci veřejné sbírky, která je uskutečněna na základě Osvědčení vydaného Krajským úřadem Plzeňského kraje ze dne 24. 7. 2018, č. j.: PK-VVŽÚ/5294/18. Účel sbírky je poskytování specializované hospicové a paliativní péče nad rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění v Hospici svatého Lazara v Plzni, jakožto jediném lůžkovém hospici v Plzeňském kraji. V rámci charitativní aukce budou prodávána umělecká díla, která dražebník získal od svých dárců. Dané umělecké dílo bude prodáno tomu účastníkovi aukce (dražitel), který v rámci aukce daného díla vedle úhrady kupní ceny uměleckého díla poskytne do veřejné sbírky nejvyšší dar. Místo konání aukce: Měšťanská beseda Plzeň, Kopeckého sady 59/13, 301 00 Plzeň Datum konání aukce: 18. 5. 2019 Čas zahájení aukce: 18.00 hodin Prohlídka předmětů aukce bude umožněna na předaukční výstavě ve Staré Synagoze Plzeň od 7. 5. do 16. 5. 2019 v otevíracích hodinách galerie a v den aukce od 16 hodin v místě konání aukce. Výtěžek z této benefiční aukce půjde v celé dosažené výši na provoz služeb dražebníka, přičemž hodnota získaných darů je součástí veřejné sbírky. Náklady na realizaci aukce jsou kryté zejména z darů sponzorů aukce.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA A PRAVIDLA CHARITATIVNÍ AUKCE 09

2 / ZÁKLADNÍ PRAVIDLA Účastníkem aukce (dražitelem) se může stát každý návštěvník či host na aukci, který se zaregistruje v místě konání aukce (nejdříve v 17,30 hodin v den konání aukce) a který při registraci obdrží dražební číslo. Účastník aukce je povinen doložit svou totožnost pomocí občanského průkazu či cestovního pasu. Účastník aukce se může dát v aukci zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci; za účastníka aukce – právnickou osobu – mohou jednat členové statutárního orgánu a prokuristé, kteří jsou zapsáni ve veřejném rejstříku a svou totožnost doloží občanským průkazem nebo cestovním pasem. Dražebník je oprávněn z vážného důvodu odmítnout registraci účastníka aukce, zejména v případě, pokud se jedná o osobu, která porušila své smluvní závazky vůči dražebníkovi. Účastníkem aukce nesmí být osoby, které nejsou plně způsobilé k právním úkonům. Registrovaný účastník aukce má právo zúčastnit se aukce kteréhokoli předmětu a činit svá podání. Účastník aukce je povinen se při aukci řídit touto vyhláškou, pokyny licitátora a dražebníka a nesmí žádným způsobem narušovat průběh aukce. Dražební jistina není požadována.

3 / PŘEDMĚTY AUKCE Předměty aukce jsou označeny a popsány včetně nejnižšího podání (vyvolávací cena) v aukčním katalogu, který je přílohou této dražební vyhlášky (dále též jen „předmět“ či „předměty“). Předměty se draží v pořadí, v jakém jsou uvedeny v aukčním katalogu. Předměty se draží a vydražitel předmět koupí tak, jak stojí a leží. Dražebník vydražiteli neodpovídá za žádné vady předmětu. Vydražený předmět bude prodán tomu účastníkovi aukce, který v rámci aukce daného předmětu (nad rámec nejnižšího podání) nabídne dražebníkovi poskytnutí nejvyššího peněžitého daru do veřejné sbírky.

4 / AUKČNÍ KATALOG Údaje v aukčním katalogu nemají povahu znaleckých posudků. Poškození předmětů běžným časovým opotřebením se v aukčním katalogu neuvádí. Aukční katalog může být rozšířen o dodatek v případě, že se po jeho uzávěrce podaří získat další předměty, které mohou obohatit nabídku aukce. Tento dodatek bude účastníkům aukce k dispozici během prohlídky předmětů. Položky z dodatku k aukčnímu katalogu se draží jako poslední.

5 / PRŮBĚH AUKCE V rámci aukce licitátor vybízí účastníky aukce k podávání závazných nabídek ke koupi předmětu a k poskytnutí peněžitého daru do veřejné sbírky v pořadí uvedeném v katalogu. Po vyvolání předmětu (uvedení stručného popisu a nejnižšího podání) mohou účastníci aukce činit příhozy viditelným zvednutím dražebního čísla. Dražba trvá, pokud účastníci aukce činí příhozy. Výše příhozů je určena tarifem příhozů, který je uveden níže. Učiněnou nabídkou na koupi předmětu a poskytnutí peněžitého daru (příhozem) je účastník aukce vázán. Podáním nabídky (příhozu) účastník aukce potvrzuje, že se s předmětem aukce řádně seznámil. Nebyla-li přes výzvu licitátora učiněna vyšší nabídka, oznámí licitátor ještě jednou poslední nejvyšší nabídku a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi aukce, který učinil nejvyšší nabídku. Tím je uzavřena smlouva na koupi předmětu za nejnižší podání a darovací smlouva o poskytnutí peněžitého daru do veřejné sbírky (ve výši rozdílu mezi nejvyšší nabídkou 10 a nejnižším podáním) mezi dražebníkem a tím, kdo učinil nejvyšší nabídku (dále jen „vydražitel“). Pokud je učiněna nabídka pouze ve výši nejnižšího podání, je uzavřena kupní smlouva na prodej předmětu vydražiteli za nejnižší podání s tím, že výše daru poskytnutá do veřejné sbírky je dobrovolná. Učiní-li několik účastníků aukce současně stejně vysoké podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor o tom, komu z nich příklep udělí. Pokud ani po opakované výzvě není učiněno nejnižší podání, považuje se předmět za neprodaný. Výše příhozu se v daném okamžiku řídí dle okamžité dražební ceny/nabídky, a to takto:

Okamžitá dražební cena – tarif příhozů:

do 2 000 Kč: 100 Kč
2 000 – 5 000 Kč: 200 Kč
5 000 – 10 000 Kč: 500 Kč
10 000 – 20 000 Kč: 1 000 Kč
nad 20 000 Kč: 2 000 Kč

Bez souhlasu dražebníka není možno v průběhu aukce pořizovat fotografie či jiné zvukové či obrazové záznamy. Veškeré případné námitky k průběhu aukce musí být uplatněny ihned, přímo v aukčním sále, jinak se k nim nepřihlíží. Tyto námitky řeší s konečnou platností licitátor v duchu aukčních zvyklostí, zásad poctivosti a spravedlnosti. V případě, že bude při aukci nějaká nabídka omylem přehlédnuta a/nebo k ní nebude z jiného důvodu přihlédnuto a/nebo v případě, kdy se bude licitátor nacházet v omylu ohledně toho, zda určitá nabídka byla či nebyla učiněna, je dražebník oprávněn od již uzavřených smluv odstoupit, a to již v průběhu aukce a/nebo do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Účastníci aukce nemají z tohoto titulu žádné nároky vůči dražebníkovi, s výjimkou nároku na vrácení již uhrazené kupní ceny a poskytnutého peněžitého daru.

6 / NEJVYŠŠÍ PODÁNÍ Nejvyšší podání se skládá z kupní ceny předmětu ve výši nejnižšího podání a z peněžitého daru (ve výši rozdílu mezi nejvyšší nabídkou a nejnižším podáním). Nejvyšší podání nelze dodatečně snížit. K nejvyššímu podání není účtována žádná provize.

7 / ZPŮSOB ÚHRADY Vydražitel je povinen uhradit kupní cenu předmětu a související peněžitý dar v hotovosti, kartou či bankovním převodem během nebo po dokončení aukce, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne konání aukce. Pokud vydražitel koupí v aukci více předmětů aukce, je dražebník oprávněn přijatou platbu dle svého uvážení použít na úhradu kupní ceny jakéhokoli předmětu koupeného ze strany vydražitele a s tím souvisejícího daru a/nebo na úhradu jakékoli své pohledávky vůči vydražiteli. Nebudou-li kupní cena předmětu a s tím související dar uhrazeny v plné výši v termínu splatnosti, je dražebník dle své volby oprávněn vymáhat úhradu kupní ceny a zaplacení daru a/nebo od kupní smlouvy a darovací smlouvy odstoupit. Vydražitel je povinen v takovém případě uhradit dražebníkovi vzniklou škodu.

8 / NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU AUKCE Vlastnické právo k předmětu přechází na vydražitele okamžikem úplného zaplacení sjednané kupní ceny a souvisejícího daru; tímto okamžikem přechází na vydražitele též nebezpečí škody, zničení a ztráty předmětu. Vydražené předměty budou vydražiteli předány po zaplacení celé kupní ceny a souvisejícího daru, a to na základě potvrzení dražebníka o jejich úhradě, buď v den konání aukce přímo v místě jejího konání, nebo v dalších dnech po předchozí domluvě v prostorách dražebníka na adrese: Sladkovského 2472/66a, Plzeň.

9 / JINÉ ZPŮSOBY DRAŽENÍ Účastník aukce může dražit i bez své osobní přítomnosti na základě písemné plné moci, kterou zmocní dražebníka k jeho zastoupení v aukci. Tato plná moc musí obsahovat předměty, které chce účastník aukce dražit, identifikované dle aukčního katalogu, a nejvyšší podání (nákupní limit), který je dražebník v zastoupení účastníka aukce oprávněn u daného předmětu učinit. Formulář plné moci je třeba doručit pořadateli aukce osobně nebo poštou na adresu:

Sladkovského 2472/66a,
326 00 Plzeň

případně emailem na adresu: aukce@hsl.cz, a to do 17. 5. 2019 do 23:59 hodin. Formulář je také možné odevzdat osobně v místě konání aukce 18. 5. 2019 od 16 do 17 hodin. Formulář plné moci je přílohou této vyhlášky nebo ke stažení v elektronické podobě na aukčním webu: aukce.hsl.cz/pravidla-aukce.

Přílohy

PLNÁ MOC k zastupování při dražbě

×

Cart