Pravidla Aukce 2022

Aukce skýtá jedinečnou možnost nakoupit díla
renomovaných umělců a podpořit dobrou věc.

Dražební vyhláška a pravidla charitativní aukce 2022

1 / ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Charitativní online aukci pořádá Hospic svatého Lazara z. s. se sídlem Sladkovského 2472/66a, 326 00 Plzeň, IČ: 66361508 (dále jen „dražebník“), a to za účelem získání finančních prostředků ve formě darů pro financování své hlavní činnosti, tj. poskytování paliativní péče. Charitativní aukce se koná v rámci veřejné sbírky, která je uskutečněna na základě Osvědčení vydaného Krajským úřadem Plzeňského kraje ze dne 25. 3. 2020, č. j.: PK-VVŽÚ/2276/20. Účel sbírky je poskytování specializované hospicové a paliativní péče nad rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění v Hospici svatého Lazara v Plzni, jakožto jediném lůžkovém hospici v Plzeňském kraji. V rámci charitativní aukce budou prodávána umělecká díla, která dražebník získal od svých dárců. Dané umělecké dílo bude prodáno tomu účastníkovi aukce (dražitel), který v rámci aukce daného díla vedle úhrady kupní ceny uměleckého díla poskytne do veřejné sbírky nejvyšší dar. Online benefiční aukce bude probíhat na webových stránkách dražebníka https://aukce.hsl.cz/ (dále jen „web“) od 30. 11. 2022 (19:50:00 hodin) do 3. 12. 2022 (21:00:00 hodin).

AUTOMATICKÉ PRODLUŽOVÁNÍ AUKCE

V případě nejméně jednoho příhozu v poslední 1 minutě před stanoveným koncem dražby se její konec vždy automaticky prodlouží o 1 minutu (tedy 21:01, 21:02, 21:03 atd.), a to až do okamžiku, kdy 1 minutu před naposledy stanoveným koncem dražby nebude učiněn žádný další příhoz.

Výtěžek z této benefiční aukce půjde v celé dosažené výši na provoz služeb dražebníka, přičemž hodnota získaných darů je součástí veřejné sbírky. Náklady na realizaci aukce jsou kryté zejména z darů sponzorů aukce a vlastních prostředků pořadatele.

2 / ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 

Účastníkem aukce (dražitelem) se může stát každý, kdo provede registraci na webu dražebníka. Registraci je možno provádět do 3. 12. 2022 (21:00:00 hodin). Na základě registrace bude dražiteli zaslán e-mail s přiděleným dražebním číslem. Dražebník je oprávněn z vážného důvodu odmítnout registraci účastníka aukce, zejména v případě, pokud se jedná o osobu, která porušila své smluvní závazky vůči dražebníkovi. Účastníkem aukce nesmí být osoby, které nejsou plně způsobilé k právním úkonům. Registrovaný účastník aukce má právo účastnit se aukce kteréhokoli předmětu a činit svá podání. Účastník aukce je povinen se při aukci řídit touto vyhláškou a pokyny dražebníka.
Dražební jistina není požadována.

3 / PŘEDMĚTY AUKCE 

Předměty aukce jsou označeny a popsány včetně nejnižšího podání (vyvolávací cena) v aukčním katalogu v PDF formátu a na webu dražebníka (dále též jen „předmět“ či „předměty“). Předměty se draží a vydražitel předmět koupí tak, jak stojí a leží. Dražebník vydražiteli neodpovídá za žádné vady předmětu. Vydražený předmět bude prodán tomu dražiteli, který v rámci aukce daného předmětu (nad rámec nejnižšího podání) nabídne dražebníkovi poskytnutí nejvyššího peněžitého daru do veřejné sbírky.

4 / AUKČNÍ KATALOG

Údaje v aukčním katalogu, resp. na webu dražitele nemají povahu znaleckých posudků. Poškození předmětů běžným časovým opotřebením se v aukčním katalogu neuvádí. Aukční katalog může být rozšířen o dodatek v případě, že se po jeho uzávěrce podaří získat další předměty, které mohou obohatit nabídku aukce. Tyto předměty budou přidány na web dražitele.

5 / PRŮBĚH ONLINE AUKCE 

Předměty online aukce jsou zveřejněny v aukčním katalogu na webu. Nabídky je možné činit na webu dražebníka prostřednictvím webového formuláře umístěného u každého předmětu. Účastník online aukce přitom musí být identifikován svým e-mailem a přiděleným dražebním číslem. 

Dražit v online aukci lze dvěma způsoby:

a) Účastník provádí příhozy

Výše příhozu není stanovena, minimální výše se však řídí dle okamžité dražební ceny/nabídky, resp. dle posledního platného podání, a to takto:

Okamžitá dražební cena – tarif příhozů:

do 2 000 Kč: 100 Kč

2 001 – 5 000 Kč: 200 Kč

5 001 – 10 000 Kč: 500 Kč

10 001 – 20 000 Kč: 1 000 Kč

20 001 – 50 000 Kč: 2 000 Kč

50 001 Kč a více: 5 000 Kč

V případě, že na předmět ještě nebyl proveden příhoz/stanoven limit a u předmětu je uvedena vyvolávací cena, může být příhozem dražebníka i tato vyvolávací cena.

Učiněný příhoz/okamžitá dražební cena bude okamžitě zveřejněn/a na webu dražebníka. V případě souběhu více příhozů rozhoduje čas učinění příhozu.

B) Účastník aukce draží „na limit“

Dražitel stanoví maximální částku, kterou je připraven zaplatit.

Konkrétní výše limitu není dána, řídí se však dle následujících podmínek:

Minimální výše limitu dle okamžité dražební ceny/nabídky, resp. dle posledního platného podání, a to takto:

do 2 000 Kč: okamžitá dražební cena/nabídka plus 100 Kč

2 001 – 5 000 Kč: okamžitá dražební cena/nabídka plus 200 Kč

5 001 – 10 000 Kč: okamžitá dražební cena/nabídka plus 500 Kč

10 001 – 20 000 Kč: okamžitá dražební cena/nabídka plus 1 000 Kč

20 001 – 50 000 Kč: okamžitá dražební cena/nabídka plus 2 000 Kč

50 001 Kč a více: okamžitá dražební cena/nabídka plus 5 000 Kč

V případě, že na předmět ještě nebyl proveden příhoz/stanoven limit a u předmětu je uvedena vyvolávací cena, může být limitem dražebníka i tato vyvolávací cena.

Systém automatického přihazování poté dle příhozů/limitů ostatních účastníků aukce aktualizuje cenu předmětu. Pokud ostatní účastníci aukce nepřekonají limit dražitele, potom dražitel, který limit učinil, vydraží předmět za částku nejblíže následující po nejvyšším učiněném příhozu/limitu ostatních dražitelů, a to dle výše uvedené stupnice minimálních příhozů. Aktuální dražební cena je okamžitě zveřejněna na webu dražebníka u jednotlivého předmětu.

V případě souběhu více limitů rozhoduje čas učinění limitu.

6 / NEJVYŠŠÍ PODÁNÍ 

Nejvyšší podání se skládá z kupní ceny předmětu ve výši nejnižšího podání a z peněžitého daru (ve výši rozdílu mezi nejvyšší nabídkou a nejnižším podáním). Nejvyšší podání nelze dodatečně snížit. K nejvyššímu podání není účtována žádná provize.

7 / ZPŮSOB ÚHRADY 

Úspěšní vydražitelé budou kontaktováni dražebníkem v následujících třech pracovních dnech. Účastník online aukce se stává vydražitelem předmětu teprve ve chvíli, kdy mu je po skončení online aukce dražebníkem potvrzeno, že se stal vydražitelem daného předmětu; tímto dochází k uzavření smlouvy na koupi předmětu za kupní cenu ve výši nejnižšího podání a zároveň darovací smlouvy na peněžitou částku ve výši rozdílu mezi nejvyšším podáním a vyvolávací cenou v okamžiku ukončení online aukce za předpokladu, že byla učiněna alespoň minimální nabídka na koupi předmětu; předmět se vždy prodává nejvyšší nabídce potvrzené dražebníkem.

Vydražitel je povinen uhradit kupní cenu předmětu a související peněžitý dar bankovním převodem či v hotovosti v prostorách dražebníka na adrese Sladkovského 2472/66a, 326 00 Plzeň, nejpozději však do 7 pracovních dnů ode dne, kdy mu dražebník e-mailem potvrdí, že se stal vydražitelem daného předmětu.

Pokud vydražitel koupí v aukci více předmětů, je dražebník oprávněn přijatou platbu dle svého uvážení použít na úhradu kupní ceny jakéhokoli předmětu koupeného ze strany vydražitele a s tím souvisejícího daru a/nebo na úhradu jakékoli své pohledávky vůči vydražiteli. Nebudou-li kupní cena předmětu a s tím související dar uhrazeny v plné výši v termínu splatnosti, je dražebník dle své volby oprávněn vymáhat úhradu kupní ceny a zaplacení daru a/nebo od kupní smlouvy a darovací smlouvy odstoupit. Vydražitel je povinen v takovém případě uhradit dražebníkovi vzniklou škodu.

8 / NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU AUKCE 

Vlastnické právo k předmětu přechází na vydražitele okamžikem úplného zaplacení sjednané kupní ceny a souvisejícího daru; tímto okamžikem přechází na vydražitele též nebezpečí škody, zničení a ztráty předmětu. Vydražené předměty z online aukce budou vydražiteli předány po zaplacení celé kupní ceny a souvisejícího daru po předchozí domluvě v prostorách dražebníka na adrese Sladkovského 2472/66a, 326 00 Plzeň. Účastník aukce je povinen při převzetí vydraženého díla doložit svou totožnost pomocí občanského průkazu či cestovního pasu. Pokud je účastníkem aukce právnická osoba, je povinna se prokázat aktuálním výpisem z veřejného rejstříku.

9 / ZÁVĚREM

Účastníci aukce berou na vědomí, že dražebník může online aukci zcela zrušit nebo z online aukce vyřadit jakýkoli nabízený předmět nebo i v průběhu online aukce ukončit dražbu jakéhokoli předmětu. Účastníci aukce dále berou na vědomí, že dražebník se může dostat do prodlení s plněním svých povinností z důvodu vyšší moci. Za vyšší moc budou považována i případná vládní omezení související s pandemií koronaviru a případná karanténní opatření.

V případech uvedených v předchozím odstavci nemohou účastníci aukce po dražebníkovi uplatňovat žádné nároky, zejména náhradu vzniklé újmy. V případě, že k takové okolnosti dojde, oznámí ji dražebník bez zbytečného odkladu na webu nebo dle své volby přímo dotčenému účastníkovi aukce.

V Plzni dne 7. 11. 2022