Pravidla Aukce 2023

Aukce skýtá jedinečnou možnost nakoupit díla 
renomovaných umělců a podpořit dobrou věc.

Dražební vyhláška a pravidla charitativní aukce 2023

1 / ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Charitativní aukci pořádá Hospic svatého Lazara z.s. se sídlem Sladkovského 2472/66a, 326 00 Plzeň, IČ: 66361508 (dále jen „dražebník“), jehož hlavní činností je poskytování hospicové a paliativní péče. Aukce se koná v rámci veřejné sbírky, která je uskutečněna na základě osvědčení, vydaného Krajským úřadem Plzeňského kraje. Výtěžek sbírky bude použit na technickou a projektovou dokumentaci pro novou budovu Hospice svatého Lazara v Plzni. V rámci charitativní aukce budou prodávána umělecká díla, která hospic (dražebník) získal od umělců, tj. svých dárců. Dané umělecké dílo bude prodáno tomu účastníkovi aukce (dražiteli), který v rámci aukce daného díla vedle úhrady kupní ceny uměleckého díla poskytne do veřejné sbírky nejvyšší dar. 

2 / ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 

Účastníkem aukce (dražitelem) se může stát každý, kdo provede registraci buď na webu dražebníka nebo osobně. Na základě registrace bude dražiteli přiděleno dražební číslo. Dražebník je oprávněn z vážného důvodu odmítnout registraci účastníka aukce, zejména v případě, pokud se jedná o osobu, která porušila své smluvní závazky vůči dražebníkovi. Účastníkem aukce nesmí být osoby, které nejsou plně způsobilé k právním úkonům. Registrovaný účastník aukce má právo účastnit se aukce kteréhokoli předmětu a činit svá podání. Účastník aukce je povinen se při aukci řídit touto vyhláškou a pokyny dražebníka. Dražební jistina není požadována.

3 / PŘEDMĚTY AUKCE 

Předměty aukce (dále též jen „předmět“ či „předměty“) jsou označeny a popsány včetně nejnižšího podání (vyvolávací cena) v aukčním katalogu a na webu dražebníka. Předměty se draží a dražitel, který učinil nejvyšší nabídku (dále jen „vydražitel“) předmět koupí tak, jak stojí a leží. Dražebník vydražiteli neodpovídá za žádné vady předmětu. Vydražený předmět bude prodán tomu dražiteli, který v rámci aukce daného předmětu (nad rámec nejnižšího podání) nabídne dražebníkovi poskytnutí nejvyššího peněžitého daru do veřejné sbírky.

4 / AUKČNÍ KATALOG

Údaje v aukčním katalogu dražitele nemají povahu znaleckých posudků. Poškození předmětů běžným časovým opotřebením se v aukčním katalogu neuvádí. Aukční katalog může být rozšířen o dodatek v případě, že se po jeho uzávěrce podaří získat další předměty, které mohou obohatit nabídku aukce. Tyto předměty budou přidány na web dražitele.

Cena předmětů je v katalogu stanovena v českých korunách (CZK) a orientačně převedena do EUR pro lepší představu dražitelů, a to podle kurzu 1 EUR = 24 CZK.

5 / PRŮBĚH AUKCE 

Předměty aukce jsou zveřejněny v aukčním katalogu. Příhozy se činí zdvižením dražebního čísla. O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby (dále jen „licitátor“). Licitátor ukončí dražbu předmětu, pokud nedošlo přes jeho dvojí výzvu ke zvýšení podání. Po třetí výzvě přiklepne dražený předmět zájemci, který učinil nejvyšší nabídku.

Dražit lze dvěma způsoby:

A) ÚČASTNÍK aukce PROVÁDÍ PŘÍHOZY na místě

Výše příhozu není stanovena, minimální výše se však řídí dle okamžité dražební ceny/nabídky, resp. dle posledního platného podání, a to takto:

Okamžitá dražební cena – tarif příhozů (v EUR pouze orientačně):

do 2 000 Kč: 100 Kč (4 EUR)

2 001 – 5 000 Kč: 200 Kč (8 EUR)

5 001 – 10 000 Kč: 500 Kč (21 EUR)

10 001 – 20 000 Kč: 1 000 Kč (42 EUR)

20 001 – 50 000 Kč: 2 000 Kč (84 EUR)

50 001 Kč a více: 5 000 Kč (208 EUR)

V případě, že na předmět ještě nebyl proveden příhoz/stanoven limit a u předmětu je uvedena vyvolávací cena, může být příhozem dražebníka i tato vyvolávací cena.

B) ÚČASTNÍK AUKCE DRAŽÍ v zastoupení nebo na telefonu

Pokud se dražitel nemůže dražby osobně zúčastnit, může konkrétní předmět či předměty dražit zástupce dražebníka, a to buď (a) za dražitele (pokud si stanoví limit, který je ochoten za předmět zaplatit) nebo (b) s ním na telefonu. Má-li o některou z těchto možností dražitel zájem, kontaktuje ohledně registrace Viktora Gliera mailem na aukce@hsl.cz nebo telefonicky na čísle +420 777 659 475.

c) ÚČASTNÍK AUKCE DRAŽÍ v tiché aukci

Předměty, určené k dražbě v tiché aukci, jsou v katalogu jasně vyznačeny a v den aukce vystaveny tak, že u každého z nich je dražební arch s uvedenou vyvolávací cenou a minimální výší příhozu. Dražebník v případě zájmu napíše na arch výši svého příhozu a dražební číslo. Čas zahájení a ukončení tiché aukce bude vyhlášen během aukčního večera. Předmět připadne dražiteli s posledním (nejvyšším) příhozem. Výsledky tiché aukce budou vyhlášeny 15 minut po jejím ukončení.

6 / NEJVYŠŠÍ PODÁNÍ 

Nejvyšší podání se skládá z kupní ceny předmětu ve výši nejnižšího podání a z peněžitého daru (ve výši rozdílu mezi nejvyšší nabídkou a nejnižším podáním). Nejvyšší podání nelze dodatečně snížit. K nejvyššímu podání není účtována žádná provize.

7 / ZPŮSOB ÚHRADY 

Předmět se vždy prodává nejvyšší nabídce potvrzené dražebníkem. Úspěšný účastník aukce (vydražitel) s dražebníkem uzavře smlouvu na koupi předmětu za kupní (vyvolávací) cenu a zároveň darovací smlouvu na peněžitou částku ve výši rozdílu mezi nejvyšším podáním a vyvolávací cenou (pokud byla učiněna alespoň minimální nabídka na koupi předmětu).

Vydražitel je povinen uhradit kupní cenu předmětu a související peněžitý dar kartou na místě, bankovním převodem na sbírkový účet či v hotovosti na místě nebo v prostorách dražebníka na adrese Sladkovského 2472/66a, 326 00 Plzeň, nejpozději však do 7 pracovních dnů ode dne ukončení aukce. Platba v hotovosti v EUR je přepočítána podle pro daný den platného kurzu České národní banky.

Nebudou-li kupní cena předmětu a s tím související dar uhrazeny v plné výši v termínu splatnosti, je dražebník dle své volby oprávněn vymáhat úhradu kupní ceny a zaplacení daru a/nebo od kupní smlouvy a darovací smlouvy odstoupit. Vydražitel je povinen v takovém případě uhradit dražebníkovi vzniklou škodu.

8 / NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU AUKCE 

Vlastnické právo k předmětu přechází na vydražitele okamžikem úplného zaplacení sjednané kupní ceny a souvisejícího daru; tímto okamžikem přechází na vydražitele též nebezpečí škody, zničení a ztráty předmětu. Vydražené předměty z aukce budou vydražiteli předány po zaplacení celé kupní ceny a souvisejícího daru na místě nebo po předchozí domluvě v prostorách dražebníka na adrese Sladkovského 2472/66a, 326 00 Plzeň. Účastník aukce je povinen při převzetí vydraženého díla doložit svou totožnost pomocí občanského průkazu či cestovního pasu. Pokud je účastníkem aukce právnická osoba, je povinna se prokázat aktuálním výpisem z veřejného rejstříku.

9 / ZÁVĚREM

Účastníci aukce berou na vědomí, že dražebník může aukci zcela zrušit nebo z aukce vyřadit jakýkoli nabízený předmět nebo i v průběhu aukce ukončit dražbu jakéhokoli předmětu. Účastníci aukce dále berou na vědomí, že dražebník se může dostat do prodlení s plněním svých povinností z důvodu vyšší moci. Za vyšší moc budou považována i případná vládní omezení související s pandemií koronaviru a případná karanténní opatření.

V případech uvedených v předchozím odstavci nemohou účastníci aukce po dražebníkovi uplatňovat žádné nároky, zejména náhradu vzniklé újmy. V případě, že k takové okolnosti dojde, oznámí ji dražebník bez zbytečného odkladu na webu nebo dle své volby přímo dotčenému účastníkovi aukce.

V Plzni dne 24. 9. 2023